V nehnuteľnostiach sme doma

Proces kúpy s REALITORom

Kúpa nehnuteľnosti prostredníctvom REALITORu je mimoriadne pohodlná. Základným predpokladom úspešnej kúpy je jasný, písomný prejav vôle predávajúceho predať nehnuteľnosť. Zmluva o sprostredkovaní, ktorú uzatvárajú makléri REALITORu má vždy písomnú formu, z dôvodu ochrany kupujúceho a  jasného definovania vzájomných práv a povinností.

Predávame len zmluvne ošetrené nehnuteľnosti

Kupujúci by mal vždy zisťovať, či sprostredkovateľ má s predávajúcim uzatvorenú písomnú sprostredkovateľskú zmluvu a môže si ju dať aj kedykoľvek ukázať. Žiaľ na Slovensku je bežné, že sa realitné kancelárie spoliehajú na ústnu dohodu s predávajúcim. Nečudo, je to pohodlnejšie a nemusia predávajúcim dlho a pracne vysvetľovať prečo ústna dohoda nestačí.  Prečo je dôležité aby realitná kancelária mala písomne uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti? Predstavte si napríklad, že kupujete dom na hypotéku, dáte si pripraviť drahý znalecký posudok, vytýčiť pozemok, stratíte kopu času s legalizáciou čiernej stavby podľa požiadaviek banky a  pod. Po príchode do banky v deň podpisu zmlúv, Vám ale predávajúci alebo neseriózna realitná kancelária oznámi, že predávajúci vlastne ani nechce nič predať alebo zdvihnú  kúpnu cenu o obrovskú sumu! Len riadna písomná sprostredkovateľská zmluva môže v takomto prípade zachrániť situáciu, nakoľko v nej si predávajúci so sprostredkovateľom dohodol čo, ako a najmä za koľko sa predáva. REALITOR má každú nehnuteľnosť ktorú ponúka ošetrenú riadnou písomnou zmluvou o sprostredkovaní jej predaja, ktorú musí podpísať vlastník nehnuteľnosti!

Ako sa nehnuteľnosť rezervuje v prospech kupujúceho

Po absolvovaní obhliadky a vyslovení záujmu o nehnuteľnosť zo strany kupujúceho, maklér REALITORu negociuje rokovania oboch strán. Ešte pre tým ale záujemca vyjadrí svoj vážny záujem o kúpu nehnuteľnosti podpisom tzv. rezervačnej zmluvy ktorá definuje, za akých podmienok je ochotný kupujúci nehnuteľnosť kúpiť. Na základe rezervačnej zmluvy zloží kupujúci na depozitný účet sprostredkovateľa dohodnutý finančný obnos – rezervačný poplatok (obdobne ako pri kúpe auta v autobazáre). Výška tohto poplatku  určuje  sprostredkovateľ a v prípade realizácie kúpy tvorí časť úhrady kúpnej ceny za nehnuteľnosť v zmysle ustanovení kúpnej zmluvy. REALITOR nemôže s týmito prostriedkami nakladať inak, ako je uvedené v  rezervačnej zmluve, pričom za podmienok určených touto zmluvou túto sumu buď vráti kupujúcemu (napr. ak kupujúcemu nebol poskytnutý hypoúver, a to aj napriek tomu, že využil služby finančného poradcu REALITORu) alebo ju započíta s kúpnou cenou nehnuteľnosti.  

Písomné podklady

Po uvedených krokoch záujemcu – kupujúceho, oznámi maklér REALITORu predávajúcemu zahájenie druhej fázy jednaní medzi predávajúcim a kupujúcim vrátane prípravy zmluvných podkladov prevodu vlastníctva. V prípade ak kupujúci kupuje nehnuteľnosť prostredníctvom hypotéky, REALITOR ponúkne a prípadne zabezpečí pre kupujúceho výhodné financovanie z ponuky rôznych bánk ( REALITOR zásadne nespolupracuje s nebankovými subjektmi) a požiada predávajúceho o poskytnutie súčinnosti, pričom v jeho mene zabezpečí potrebné podklady, ktoré predloží na spracovanie do banky (napr. rôzne potvrdenia, listy vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, tituly nadobudnutia, znalecké posudky a pod.). Predávajúci v prípade, ak kupujúci hodlá ručiť kupovanou nehnuteľnosťou zriadi záložné právo v prospech banky a inkasuje kúpnu cenu. Ak sa kúpa realizuje v hotovosti je bežné kúpnu cenu uschovať počas prevodu vlastníckeho práva na katastrálnom úrade napr. v notárskej úschove. REALITOR ponúka kupujúcim finančný bonus využiteľný na úhradu znaleckého posudku alebo notárskej úschovy kúpnej ceny. 

Poslednou fázou sprostredkovania je spísanie písomného preberacieho protokolu, pomoc REALITORu pri prehlásení energií a pod. Vzhľadom na skutočnosť, že potreby klientov REALITORu sú často špecifické, nie je možné tento postup považovať za absolútny. Konkrétne obchodné prípady sa môžu čiastočne od uvedeného odchyľovať.

(c) Attila Mészáros

Vyhľadávanie nehnuteľností