V nehnuteľnostiach sme doma

Povinnosti nového vlastníka nehnuteľnosti

Ak už máte za sebou samotnú kúpu nehnuteľnosti, je potrebné vykonať niekoľko ďalších povinností.  Všetky súvisia so zmenou vlastníka nehnuteľnosti.

Základom je preberací protokol.

V prvom rade treba po podpise kúpnej zmluvy vypracovať preberací/odovzdávací protokol, v ktorom uvedieme presné stavy merateľných energií a evidenčné čísla meračov. Je vhodné v tomto protokole uviesť aj stav preberanej/odovzdávanej nehnuteľnosti (ak najskôr prevádzate nehnuteľnosť a až neskôr ju preberáte, je niekedy vhodné urobiť aj fotodokumentáciu ako prílohu k protokolu – oceníte ju v prípade sporov o stave nehnuteľnosti), prípadne súpis hnuteľného majetku, ktorý sa spolu s nehnuteľnosťou odovzdáva. Taktiež by nemal chýbať súpis odovzdaných kľúčov a ich počet.

Tento protokol Vám pomôže hneď pri druhom dôležitom kroku, a to pri prehlásení energií. Mali by ste navštíviť dodávateľov vody, elektrickej energie, zemného plynu, káblovej televízie a pod. Ak ste klientom REALITORu, môžete spokojne tieto riadky vynechať, náš bezplatný popredajný servis ich plne pokrýva. Zmluvy s dodávateľmi energií vypĺňame priamo pri prevzatí/odovzdaní nehnuteľnosti automaticky a v prípade záujmu   ich aj doručujeme na príslušné zákaznícke centrá.

Zmena správcu bytu

Čo ale absolvovať budete musieť v prípade nadobudnutia bytu je zmena u správcu bytového domu (prípadne v spoločenstve vlastníkov bytov). K akceptácii zmeny sa budete musieť preukázať návrhom na vklad vlastníckeho práva s pečiatkou príslušnej správy katastra o prevzatí alebo priamo listom vlastníctva s evidovaným novým vlastníkom.

Mestský alebo obecný úrad

Zároveň sa musíte prihlásiť u správcu dane z nehnuteľnosti – ide o splnenie ohlasovacej povinnosti. Vaše kroky budú teda viesť na obecný alebo mestský úrad. Tu sa preukážete listom vlastníctva a kópiou kúpnej zmluvy.  K 31.1. následne musíte podať daňové priznanie pre daň z nehnuteľností. Podáva sa len raz, následne úrad zasiela výmer každoročne aj bez potreby podať nové priznanie.

Nezabudnite na zmenu trvalého pobytu a následne aj na zmenu údajov o trvalom pobyte v katastri nehnuteľností! Kataster bude vďaka tomu oficiálne vedieť, kde máte trvalý pobyt a bude tam aj v budúcnosti doručovať listiny, čím môžete predísť napr. realitným podvodom. Na tento posledný krok mnoho ľudí zabúda.

Ak by ste zistili, že predchádzajúci vlastníci si z rôznych dôvodov trvalý pobyt vo vašej novonadobudnutej nehnuteľnosti nezrušili, môžete požiadať obec návrhom o zrušenie ich trvalého pobytu.  Preukázať sa budete musieť samozrejme listom vlastníctva. Je dôležité vedieť, že trvalý pobyt nezakladá žiadne práva k nehnuteľnosti a má len evidenčný charakter.

(c) Mgr. A. Mészáros

 

Vyhľadávanie nehnuteľností